Menu
EUR
 • Gratis verzending vanaf €50!
 • Veilig verpakt en Snel verzonden!
 • 14 dagen retourrecht!
 • Veilig shoppen door Webwinkel Keur!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PuurSpirits gevestigd te Amsterdam.
(Versie geldig vanaf 14 mei 2021)

 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PuurSpirits. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PuurSpirits. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. PuurSpirits behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij PuurSpirits schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door erkend. 1.4 PuurSpirits garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 2. Levering 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal PuurSpirits bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van PuurSpirits zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PuurSpirits geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 3. Prijzen 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW met als uitzondering voeding producten waar een BTW tarief van 9% geldt.
 4. Zichttermijn / herroepingsrecht 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde bestelling binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PuurSpirits heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij PuurSpirits. Terugzending van de zaken moet zo compleet mogelijk gebeuren. Indien een product wordt geretourneerd en het blijkt dat het meer gebruikt is dan strikt noodzakelijk is om het te proberen, behouden wij het recht voor om een redelijke vergoeding voor waardevermindering in rekening te brengen. De hoogte van deze vergoeding zal worden bepaald op basis van de mate van gebruik van het product dat afwijkt van wat nodig is om het te proberen. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
  Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt PuurSpirits er zorg voor dat binnen 14 dagen na aanmelding retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 5. Gegevensbeheer 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij PuurSpirits dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PuurSpirits. PuurSpirits houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 5.2 PuurSpirits respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3 PuurSpirits maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 6. Garantie en conformiteit 6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PuurSpirits deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PuurSpirits. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan PuurSpirits schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Indien klachten van de afnemer door PuurSpirits gegrond worden bevonden, zal PuurSpirits naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PuurSpirits en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van PuurSpirits tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van PuurSpirits gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van PuurSpirits voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5 PuurSpirits is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PuurSpirits in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PuurSpirits en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Al onze producten die voor gebruik elektrisch moeten worden aangesloten aan het net hebben vanuit onze samenwerkende Nederlandse groothandels/importeurs een duidelijk op de doos zichtbare CE-Keurmerk.
 7. Aanbiedingen 7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PuurSpirits zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden. PuurSpirits slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4 Aanbiedingen van PuurSpirits elden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 PuurSpirits kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 8. Overeenkomst 8.1 Een overeenkomst tussen PuurSpirits en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door PuurSpirits op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 PuurSpirits behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 9. Afbeeldingen en specificaties 9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van PuurSpirits gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 10. Overmacht 10.1 PuurSpirits is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PuurSpirits alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 PuurSpirits behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PuurSpirits gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien PuurSpirits bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 11. Aansprakelijkheid11.1 PuurSpirits is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 12. Eigendomsvoorbehoud 12.1 Eigendom van alle door PuurSpirits aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PuurSpirits zolang de afnemer de vorderingen van PuurSpirits uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van PuurSpirits wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 12.2 De door PuurSpirits geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PuurSpirits of een door PuurSpirits aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PuurSpirits haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PuurSpirits zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PuurSpirits.

 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PuurSpirits en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij PuurSpirits er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

  14. Klachtenregeling
  14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 14.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht voor te leggen aan het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 14. Retourneren/afkoelperiode

  U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product retour te melden op [email protected], ingaande op de dag van levering. Hierna heeft u 14 dagen om het product daadwerkelijk te retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten. De kosten voor een retour zijn voor u eigen rekening.

  Een retour moet ALTIJD bij ons gemeld worden middels een mail en het product kan/mag alleen retour met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en originele verpakking terug te ontvangen door ons. Het is niet wenselijk om duct tape of loodgieters tape te gebruiken voor het dichtplakken van een doos omdat deze tape zeer agressief plakt waardoor de doos van een product beschadigt als deze tape door ons weer verwijdert moet worden. Altijd transparante of bruine plakband rollen gebruiken aub.

  Bij producten van glas of met glazen onderdelen moet u een retour ALTIJD eerst bij ons aanmelden middels een email naar [email protected] zodat wij u extra informatie kunnen verschaffen hoe dit desbetreffende product veilig naar ons verzonden kan worden. Wacht altijd op instructies als u twijfelt en houd er ten alle tijden rekening mee dat het piepschuim of beschermingsmateriaal die het glas beschermd intact is, het glas goed in het beschermende materiaal zit en er geen metalen voorwerpen de glazen onderdelen kunnen beschadigen tijdens het transport door derden. Bij producten met glas kan het verstandig zijn deze verzekerd te verzenden want producten die kapot binnen komen kunnen niet worden gecrediteerd. Zie voor meer informatie artikel 4 van onze algemene voorwaarden.

  Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort.

  Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen altijd per mail aan PuurSpirits kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via het contactformulier of via het mailadres [email protected]. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en ordernummer te vermelden.

  Heeft u de bestelling gedaan middels vooruit betalen per bank en heeft u geen gebruik gemaakt van onze verschillende betaal mogelijkheden dan hebben wij tevens uw bankrekening nummer nodig.

  Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen 3 tot maximaal 14 dagen na binnenkomst en controle van uw retour aan u terugbetaald.

  Let op: het adres hieronder is een retour adres. Dus geen bezoekadres of ophaaladres. Persoonlijk retour brengen kan alleen op afspraak. Mail naar [email protected]

  Retour adres

  Zijdelweg 19 - 03
  1187ZM te Amstelveen
  [email protected]

 

PuurSpirits

Vestiging adres / geen bezoek adres / geen retour adres / geen ophaal adres.

Klaas Katerstraat 140

Postcode:1069 RT te Amsterdam

Email: [email protected]

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »